Dział handlowy

Tel./Fax 41 25 16 840

Kom +48 696 43 43 48

Magazyn

Tel./Fax 41 25 10 600

Odzież ochronna jest to odzież, która okrywa lub zastępuje odzież osobistą i chroni pracownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami. W zależności od stopnia zagrożenia odzież ochronna przyporządkowana jest do kategorii II lub III ŚOI.

Odzież ochronną należy stosować przy konkretnych pracach, gdzie istnieje zagrożenie zranienia ciała lub przeniknięcia przez skórę szkodliwych czynników. Szczególne niebezpieczeństwo stanowi wysoka lub niska temperatura, ogień, niebezpieczne substancje chemiczne i biologiczne, prąd elektryczny, wilgoć, słaba widoczność, zagrożenie mechaniczne itp. Ponadto sama odzież nie może stanowić zagrożenia, np. w atmosferze wybuchowej.

Z powyższych względów odzież ochronna podlega obowiązkowej certyfikacji. Poniżej znajdują się wybrane normy określające minimalne wymagania stawiane odzieży i opisujące metody badań dla najczęściej występujących zagrożeń.

PN-EN 340

Odzież ochronna - Wymagania ogólne.
Norma określa ogólne wymagania z zakresu ergonomii, oznaczenia wielkości, nieszkodliwości i znakowania odzieży ochronnej oraz informacji, które powinien dostarczyć producent wraz z odzieżą ochronną. Niniejsza norma powinna być stosowana w powiązaniu z inną normą zawierającą szczegółowe wymagania dla określonego wykonania wyrobu w celu zapewnienia ochrony przed danym zagrożeniem.

PN-EN 531

Odzież ochronna dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących.
Odzież powinna chronić pracownika przed krótkotrwałym kontaktem z ogniem (kod literowy A) i przynajmniej jednym rodzajem czynnika gorącego. Czynnikami gorącymi mogą być: ciepło konwekcyjne (kod literowy B), promieniowanie cieplne (kod literowy C), duże rozpryski stopionego aluminium (kod literowy D), duże rozpryski stopionego żelaza (kod literowy E).

PN-EN 470-1

Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne.
Niniejsza norma opisuje metody badań i wymagania dotyczące odzieży ochronnej stosowanej przez osoby wykonujące spawanie i inne czynności podobnego typu i o zbliżonym poziomie zagrożeń. Ten typ odzieży ochronnej jest stosowany jako ochrona przed małymi kroplami stopionego metalu, krótkim czasem kontaktu z płomieniem oraz promieniowaniem ultrafioletowym, stosowany w sposób ciągły przez 8 h w warunkach danego stanowiska pracy.

PN-EN 471

Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego.
Norma określa wymagania dotyczące odzieży wizualnie sygnalizującej obecność użytkownika, aby go zauważyć i widzieć w warunkach niebezpiecznych przy świetle nocnym, dziennym i przy świetle reflektorów. Określa klasę widzialności odblaskowej fluoroscencyjnej materiału oraz klasę tworzywa odblaskowego w zależności od swojego współczynnika odblaskowości.

PN-EN 13034

Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi.
Wymagania dotyczące odzieży chroniącej, w ograniczonym zakresie, przed ciekłymi środkami chemicznymi (typ 6). Norma określa wymagania dotyczące odzieży chroniącej przed opryskaniem cieczą i przed krótkotrwałym kontaktem z ciekłymi substancjami chemicznymi.

PN-EN 13982-1

Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi.
Norma określa wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało przed stałymi cząstkami środków chemicznych unoszącymi się w powietrzu (pyłami) (typ 5).

PN-EN 14605

Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi.
Norma określa wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało lub jego poszczególne części przed działaniem substancji chemicznej w postaci strumienia cieczy (typ 3) lub w postaci rozpylonej (typ 4).

PN-EN 943

Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, łącznie z aerozolami i cząstkami stałymi.
Norma określa wymagania dotyczące wentylowanych i niewentylowanych, gazoszczelnych (typ 1) i niegazoszczelnych (typ 2) ubrań ochronnych oraz wymagania dotyczące gazoszczelnych ubrań ochronnych przeznaczonych dla zespołów ratowniczych.

PN EN 465

Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi.
Norma określa wymagania dla odzieży nieprzepuszczającej rozpylonej cieczy (typ 4), posiadającej uszczelnione szwy między różnymi jej częściami jak również rękawic i obuwia wysokiego.

PN EN 466

Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi.
Norma określa wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało lub jego poszczególne części przed działaniem substancji chemicznej w postaci strumienia cieczy (typ 3).

PN-EN 467

Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi.
Norma określa wymagania dotyczące odzieży chroniącej poszczególne części ciała (takiej jak: fartuchy, ochraniacze przedramienia i ramienia, kaptury) przed ciekłymi chemikaliami.

PN-EN 343

Odzież ochronna - Ochrona przed deszczem.
Norma określa odporność na przenikanie wody (od 0 do 3) czyli poziom przesiąkania odzieży, odporność na przenikanie pary (od 0 do 3) czyli poziom "oddychania" odzieży oraz określa właściwości chroniące przed złą pogodą, wiatrem, zimnem w temperaturach poniżej -5oC.

PN-EN 342

Odzież ochronna - Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.
Norma określa wymagania i metody badania zestawów odzieżowych (np. ubrań dwuczęściowych lub kombinezonów) i pojedynczych wyrobów odzieżowych przeznaczonych do ochrony przed zimnem.

PN-EN 14058

Odzież ochronna - Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem.
Norma określa wymagania i metody badania dotyczące pojedynczych elementów kompletu odzieży chroniącej ciało przed wychłodzeniem w środowisku o obniżonej temperaturze.

ENV 50354

Odzież ochronna – ochrona przed skutkami wyładowania łuku elektrycznego.

  • Klasa 1 – 4 KA / 0,5 s.
  • Klasa 2 – 7 KA / 0,5 s.

Test przeprowadzany jest w odległości 30 cm od źródła energii.

PN-EN 1149

Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne.
Norma określa metody badań do pomiaru rezystywności powierzchniowej, rezystancji skrośnej materiałów, zaniku ładunku elektrostatycznego z powierzchni materiału odzieży oraz określa wymagania elektrostatyczne dla odzieży ochronnej rozładowującej elektryczność statyczną, aby wykluczyć iskry mogące spowodować wybuch lub pożar.

PN-EN 61340-5-1

Elektryczność statyczna.
Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną.

PN-EN 14644-1

Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane.
Norma dotyczy klasyfikacji czystości powietrza w pomieszczeniach czystych oraz w związanych z nimi środowiskach kontrolowanych tylko pod względem stężenia pyłów znajdujących się w powietrzu.

PN-EN 381-5

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych.
Wymagania dotyczące ochrony nóg.